Santana

Santana

...

Santana's Tournaments

#244
0 BET
30 place
#243
9.75 BET
4 place
#226
0 BET
25 place
#225
6.55 BET
8 place
#224
0 BET
25 place
#223
15 BET
3 place
#222
0 BET
34 place
#221
5.545 BET
8 place
#220
4.03 BET
23 place
#219
7.748 BET
9 place
#218
1.625 BET
23 place
#217
9.03 BET
9 place
#216
10.545 BET
7 place
#205
2.55 BET
14 place
#193
3.6 BET
28 place
#191
1.8 BET
25 place
#189
0 BET
29 place
#188
3.5 BET
19 place
#187
0 BET
24 place
#186
0 BET
35 place