Santana

Santana

...

Santana's Tournaments

#273
3.7 BET
21 place
#272
7.303 BET
9 place
#271
6.625 BET
19 place
#270
4.704 BET
16 place
#268
2 BET
19 place
#267
8.985 BET
11 place
#266
0 BET
27 place
#265
1.08 BET
25 place
#263
5 BET
21 place
#262
2.5 BET
21 place
#261
2.609 BET
20 place
#260
5.9 BET
8 place
#259
8.794 BET
2 place
#258
4.03 BET
18 place
#257
7.032 BET
15 place
#256
1.94 BET
19 place
#255
0 BET
28 place
#254
2.15 BET
14 place
#253
0 BET
26 place
#252
0 BET
24 place