salahsyh

salahsyh

...

salahsyh's Tournaments

#213
8.9 BET
Win
#212
3.5 BET
22 place
#211
8.224 BET
5 place
#210
4 BET
20 place
#205
2.856 BET
13 place
#202
14.3 BET
3 place
#200
0 BET
28 place
#197
6.76 BET
6 place
#194
7.44 BET
12 place
#190
3.6 BET
8 place
#189
1.087 BET
19 place
#187
3.5 BET
12 place
#186
4.958 BET
24 place
#183
4.65 BET
9 place
#182
4 BET
14 place
#180
1.2 BET
29 place
#174
8.4 BET
7 place
#172
6.8 BET
12 place
#170
3.47 BET
31 place
#169
0 BET
30 place